CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

Nemovitosti A STAVEBNÍ PRÁVO

"This local firm is increasingly visible in real estate matters." Chambers and Partners, 2010 Edition.

Poskytujeme právní poradenství týkající se jak administrativních komplexů, tak staveb pro retail, logistických areálů, průmyslové a bytové výstavby i nabývání pozemků. Máme též bohaté zkušenosti s výstavbou zařízení v oblasti energetiky (např. solární elektrárny, větrné parky, spalovny biomasy).

Naši právníci mají hluboké znalosti veškerých právních aspektů nemovitostních transakcí, včetně akvizičních procesů, výstavby, leasingových operací, správy rozsáhlých komplexů a financování.

Poskytujeme právní poradenství rovněž ve všech fázích stavebního a povolovacího řízení. Vzhledem k velké citlivosti veřejnosti je třeba zejména u infrastrukturních a velkých investičních projektů zohlednit veškeré právní aspekty, které se těchto projektů týkají.

Naše kancelář je členem slovenského Svazu stavebních podnikatelů.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména poradenství při:

 • Koupích a prodejích nemovitostí, a to jak pozemků (greenfield i brownfield), tak budov (včetně kancelářských, obchodních a skladovacích).
 • Strukturování a převodech akcií/podílů v projektových nemovitostních společnostech a fondech. 
 • Formování vlastnických struktur společností a fondů vlastnících nemovitosti (pro účely financování, daňové účely aj.).
 • Prodejích a zpětném nájmu komerčních nemovitostí i nemovitostních portfolií.
 • Právních prověrkách (tzv. due diligence) pro prodávající i kupující, včetně organizování a řízení data roomu; dále též při přezkoumání zpráv o výsledcích právních prověrek vyhotovených jinými právními poradci.
 • Při výstavbě, včetně přípravy a vyjednání smlouvy o kompletní dodávce díla (tzv. EPC) a v rámci územního a stavebního řízení.
 • Developmentu fotovoltaických elektráren.
 • Vyjednávání pojištění finančních ztrát souvisejících s vadou právního titulu k nemovitostem (tzv. title insurance).
 • Správě komerčních nemovitostí (na straně pronajímatele i nájemce), včetně zelených nájmů (tzv. green leases) a developmentu obchodních center.
 • Zastupování ve stavebním řízení, zajištění stavebního povolení pro infrastrukturní projekty (např. letiště, pozemní komunikace, nákupní centra, technologické a průmyslové parky, otevření a rozšiřování lyžařských středisek, budování železničních tratí).
 • Právní poradenství při řešení stavebních sporů a sporů vzniklých ze smluv o dílo.
 • Posuzování vlivů na životní prostředí a posuzování strategických dokumentů.
 • Plánování, povolování a výstavbě vodohospodářských infrastrukturních projektů (kanalizace, protipovodňová opatření).
 • Přeshraničních infrastrukturních projektech (vedení plynu a elektrické energie).
 • Výběru místa realizace projektu v souladu s požadavky územního plánu a zastupování v povolovacím řízení včetně koordinace s úřady, znalci a dalšími osobami s rozhodovací pravomocí.
 • Podpora při komunikaci s veřejností.
 • Zastupování v řízeních o změně funkčního využití území.

Ocenění

IFLR 2017
Ocenění

Ocenění

Ocenění

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.