CZ SK EN DE
„Professional, attentive and perfect team.“ -Legal 500, 2016 Edition

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Zveřejnění údajů ve smyslu § 3a obchodního zákoníku, § 4 zákona o elektronickém obchodě a § 6 zákona o službách na vnitřním trhu:

Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska 3/a
811 08 Bratislava
Slovensko
T: +421 2 32 78 64 11
F: +421 2 32 78 64 41
E-mail: bratislava@dhplegal.com
IČO: 36 659 746
IČ DPH : SK 2022221575

Společnost s ručením omezeným založená podle slovenského práva je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 41734/B.

Společnost, zapsaná dne 4. 9. 2006 do seznamu společností s ručením omezeným vedeného Slovenskou advokátní komorou, je oprávněna poskytovat služby ode dne 21. 8. 2006.

Oprávnění k poskytování advokátních služeb a právního poradenství (advokátních služeb) v souladu se zákonem č. 586/2003 Z.z., o advokacii ve znění pozdějších předpisů, vzniklo na základě zápisu společnosti do příslušného seznamu vedeného Slovenskou advokátní komorou se sídlem Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Informace o Slovenské advokátní komoře jsou dostupné na www.sak.sk.

Společnost poskytuje advokátní služby v souladu s ustanoveními zákona č. 586/2003 Z.z., v platném znění, a v souladu s příslušnými přepisy SAK na základě smluv s klienty, které se řídí slovenským právem. Pokud nebylo dohodnuto jinak nebo není kogentními právními předpisy stanoveno jinak, je
v případě poskytování služeb zahraničním osobám příslušným soudem slovenský soud podle místa sídla společnosti.

Společnost odpovídá za škodu způsobenou při výkonu advokacie ve smyslu zákona č. 586/2003 Z.z. Odpovědnost společnosti je předmětem pojištění u pojistitele Wüstenrot pojišťovna a.s., Karadžičova 17, 852 22 Bratislava, Slovenská republika. Pojištěná činnost: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem advokacie, č. smlouvy.: 605/017057-6. Limit pojistného plnění pro rok 2016: 5.000.000,- EUR.

Společnost poskytuje služby za odměnu, jejíž forma a výše jsou dohodnuty smluvně před započetím poskytování služeb v souladu s vyhláškou MS SR 655/2004 Z.z., v platném znění.

Pokud nebylo dohodnuto jinak anebo není kogentními právními předpisy stanoveno jinak, uplatňují se stížnosti a reklamace služeb v místě sídla společnosti

© 2013 dvořák || hager & partners. Právní upozornění.